Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 7 – Adviezen en verstrekte informatie
Artikel 8 – Herroepingsrecht
Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging overeenkomst
Artikel 15 – Omvang van de werkzaamheden
Artikel 16 – Uitvoering van de werkzaamheden
Artikel 17 – Oplevering van de werkzaamheden
Artikel 18 – Wijziging aan de werkzaamheden
Artikel 19 – Conformiteit en garantie
Artikel 20 – Betaling
Artikel 21 – Niet afgenomen zaken
Artikel 22 – Zekerheden
Artikel 23 – Klachtenregeling
Artikel 24 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: Tapkoel BV die producten en/of diensten (op afstand) aan klanten aanbiedt.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Tapkoel BV
Vestigingsadres: Graaf van Lynden van Sandenburgweg 6A
Telefoonnummer: + 31 (0) 343-565151
E-mailadres: verkoop@tapkoel.nl
Website: www.tapkoel.nl
KvK-nummer: 30082680
BTW nummer: NL807756623B01
IBAN: NL14INGB0660195348

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijke benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Elk aanbod van de ondernemer heeft een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij dit nadrukkelijk anders in het aanbod wordt vermeld.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld door de ondernemer. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen indien noodzakelijk.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen/tekeningen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, tekeningen en specifieke gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs exclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van verzending;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de ondernemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
 2. De rechten op de lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van de ondernemer ongeacht of aan de ondernemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Klant is aan de ondernemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. De boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. De klant moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door de ondernemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de klant aan de ondernemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 7 – Adviezen en verstrekte informatie

 1. De klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van de ondernemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
 2. Als de klant aan de ondernemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag de ondernemer bij de uitvoering van deze overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. De klant vrijwaart de ondernemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de klant verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 2 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 2 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels een mail te sturen naar verkoop@tapkoel.nl of het formulier retourverzoek in te vullen op de website. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en de ondernemer heeft de aanvraag akkoord bevonden dan dient de klant het product binnen 24 uur retour te sturen. Via de mail heeft de klant vanuit de ondernemer een retourformulier ontvangen. Deze dient toegevoegd te worden bij de artikelen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Daarnaast wordt er 15% van de product prijs van het retour gestuurde product met een minimum van €15,- in rekening gebracht voor de administratieve en logistieke verwerking.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang of gebruik van het product door de klant is de klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
  g. die door de ondernemer voor de klant specifiek op maat zijn gemaakt of besteld.
  h. uit de koopjeshoek, op=op artikelen en uitverkoop artikelen

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen worden tijdig door de ondernemer kenbaar gemaakt.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, tenzij de klant heeft aangegeven de bestelde producten af te halen.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door de ondernemer bij benadering vastgesteld.
 7. Bij vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat de ondernemer er vanuit dat hij de dienst kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 8. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van de ondernemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de dienst is voldaan.
 9. Uitzonderingen:
  • Als er sprake is van andere omstandigheden dan de ondernemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de dienst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de klant kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dat toelaat.
  • Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die de ondernemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van de ondernemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning het toelaat.
  • Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door de ondernemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van de ondernemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
  • Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 10. De klant is gehouden alle kosten die de ondernemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.
 11. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in elk geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 13 – Overmacht

 1. De ondernemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van de ondernemer of door de klant ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. De ondernemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De klant en de ondernemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging overeenkomst

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; mits anders is aangegeven in de overeenkomst.
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 15 – Omvang van de werkzaamheden

 1. De klant moet ervoor zorgdragen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. De klant is verplicht op eerste verzoek van de ondernemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
 2. In de prijs van het werk zijn volgende punten niet in begrepen:
  • De kosten voor grond,- hei,- hak,- breek,- funderings,- metsel,- timmer,- stukadoors,- schilder,- behangers,- herstelwerk of ander bouwkundig werk;
  • De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
  • De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
  • De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  • Reis- en verblijfskosten

Artikel 16 – Uitvoering van de werkzaamheden

 1. De klant zorgt ervoor dat de ondernemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen zoals:
 2. • Gas, water en elektriciteit;
  • Verwarming;
  • Afsluitbare droge opslagruimte;
  • Op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
 3. De klant draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van de ondernemer, de klant en derden, zoals gereedschap, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materiaal, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 4. De klant is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. De klant dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materiaal. De klant dient de ondernemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is de klant verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
 5. Als de klant zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de klant alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van de ondernemer dit toelaat. De klant is aansprakelijk voor alle voor de ondernemer uit vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 17 – Oplevering van de werkzaamheden

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
 2. • Als de klant het werk heeft goedgekeurd;
  • Als het werk door de klant in gebruik is genomen. Neemt de klant een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  • Als de ondernemer schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de klant niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  • Als de klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 3. Keurt de klant het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer. De klant dient de ondernemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
 4. De klant vrijwaart Tapkoel B.V. voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 18 – Wijzigingen aan de werkzaamheden

 1. Wijzigingen in de werkzaamheden resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
 2. • Er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  • De door de klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  • Geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken
 3. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
  Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 4. De klant is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van de ondernemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
  • Als het werk zich voordoet;
  • Tegelijk met betaling van hoofdsom;
  • Bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn
 5. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag de ondernemer bij de eindafrekening 10% van het verschil bij de klant in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat als gevolg is van een verzoek van de ondernemer.

Artikel 19 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld d.m.v. invullen en toe mailen van retour formulier. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De ondernemer kan niet alle vormen van schade tot zich nemen. De gestelde garantie is dan ook niet van toepassing op producten die beschadigd zijn doordat:
  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • Opzet of roekeloosheid van de klant

Artikel 20 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan op vooruitbetaling.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Het recht van de klant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van de ondernemer of de wettelijke schuldsanering op de ondernemer van toepassing is.
 5. Ongeacht of de ondernemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat de klant uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
  • Een betalingstermijn is overschreden;
  • Het faillissement of de surseance van betaling van de klant is aangevraagd;
  • Beslag op zaken of vorderingen van de klant wordt gelegd;
  • De klant (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • De klant (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

Artikel 21 – Niet afgenomen zaken

 1. De klant is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
 2. De klant dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde de ondernemer tot aflevering in staat te stellen.
 3. Niet afgenomen zaken die speciaal voor de klant ingekocht zijn worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
 4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is de klant aan de ondernemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 22 – Zekerheden

 1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de klant verplicht op eerste verzoek van de ondernemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de klant hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De ondernemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de klant te verhalen.
 2. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang de klant:
  • Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
  • Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan
 3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitvoering niet bezwaren en vervreemden.
 4. De ondernemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op de klant heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
 5. Als de klant, nadat de zaken conform de overeenkomst door de ondernemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de klant zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 23 – Klachtenregeling

Contact bij een klacht

 1. Bij vragen en/of klachten kan de klant contact opnemen met het kantoor van de ondernemer via +31 (0) 343-565151. Uiteraard kan de klant ook een mail sturen naar verkoop@tapkoel.nl Het kantoor is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 weken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer via service@tapkoel.nl, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 24 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.